Studie a investiční záměry

Zajišťujeme zpracování technických, provozních a ekonomických podkladů pro rozhodovací proces našich klientů. Vychází z pochopení potřeb a stávající situace klienta, které jsou následně správně formulovány tak, aby byly odstraněny v maximální možné míře nejasnosti a nepřesnosti a tím zvýšena efektivita rozhodování a snižována rizika.

Naší činností je zpracování studie, která identifikuje ekonomické a užitné příležitosti investora vyplývající především z vlastnictví nemovitého majetku, který je nedostatečně využit z prostorového hlediska. Návazně pak studie stanovuje možnosti úprav jejichž důsledkem by bylo efektivnější využití dané nemovitosti nebo její části. Může se jednat o zvýšení využití pro vlastní potřeby vlastníka, tak i ve směru uvolnění kapacit pro potřeby vnějšího využití např. formou pronájmu či odprodeje. Studie posuzuje případné příležitosti vyplývající ze zásadního přehodnocení koncepce stávajícího využití nemovitostního portfolia klienta. Jedná se o posouzení možnosti změny komerčního a provozního určení jednotlivých nemovitostí a současně o prověření alternativy opuštění části nebo celého nemovitostního portfolia a jeho nahrazení novým, které by lépe odpovídalo potřebám klienta z hlediska provozního a ekonomického s efektem snížení provozních nákladů a případným uvolněním vázaných kapitálových prostředků.

Investiční záměr je ucelený dokument zaměřený již na konkrétní projekt, který zahrnuje zpracování architektonické studie jako základního výstupu konkrétního dispozičního řešení včetně vyznačení přibližného rozsahu prací, dále zahrnuje odhad celkových nákladů akce a v případě, že to akce vyžaduje, tak také návrh způsobu a parametrů financování.

Předložíme také technické posouzení objektu s cílem stanovení plánu údržby a obnovy. Na základě zjištěného stavu jsou pak stanoveny potřebné opravy či celkové rekonstrukce v střednědobém a dlouhodobém horizontu a doporučeny případné okamžité změny v údržbě. Cílem této studie je možnost kontinuálně provozovat objekt stávajícím způsobem a včasné stanovení budoucích provozních nákladů většího rozsahu.